Poxa de madeira entidade local menor Bembrive

l Poxa  de madeira da Entidade Local Menor de Bembrive (Vigo – Pontevedra).   Os interesados en visualizar o aproveitamento poranse en contacto coa Vocal de Montes  tlf.: 619419314. Os Pregos de Cláusulas e  Prescricións Técnicas Particulares que...

Poxa de madeira entidade local menor Morgadáns

l Poxa de dous lotes de madeira da Entidade Local Menor de Morgadáns (Gondomar – Pontevedra). Presentación de ofertas: na secretaría da Entidade Local, sita en Morgadáns, barrio de Pedra núm. 1, no  prazo  de  30  días  naturais  posteriores  ao  da ...