Plan Galicia emprega

10/08/2021. CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Plan Galicia emprega de incentivos á contratación e á formación na empresa ordinaria, e se realiza a súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento...

Poxa de lote de madeira no Concello de Moraña

l A presente subasta de madeira ten por obxecto a adxudicación ao mellor ofertante, do aproveitamento dun lote de madeira no monte veciñal de Prado, Reiriz e Laxes (concello de Moraña). A enaxenación do lote faise a risco e ventura do adxudicatario. Extraerase...