Ámbito local

Ámbito local

Vacío
A Coruña

DEPUTACIÓN

Ordenanza fiscal n.º 8, reguladora da taxa por autorizacións de utilizacións privativas e aproveitamentos especiais en vías provinciais 28/11/2018 +  Corrección erros 05/12/2018

CONCELLOS

Lugo
Ourense
Pontevedra

 

Ámbito gallego, estatal y europeo

Vacío
Aprovechamientos, plantaciones y RESFOR

Visor de aproveitamentos

LEXISLACIÓN FORESTAL

OUTRA LEXISLACIÓN SECTORIAL