Ámbito local

Vacío
A Coruña

DEPUTACIÓN

Ordenanza fiscal n.º 8, reguladora da taxa por autorizacións de utilizacións privativas e aproveitamentos especiais en vías provinciais 28/11/2018 +  Corrección erros 05/12/2018

CONCELLOS

Lugo
Ourense
Pontevedra

 

 

Ámbito gallego, estatal y europeo

Vacío
Aprovechamientos, plantaciones y RESFOR

Visor de aproveitamentos

LEXISLACIÓN FORESTAL

OUTRA LEXISLACIÓN SECTORIAL

Nemátodo del pino

Plano zona demarcada nemátodo

Concellos e parroquias afectadas

Otra normativa

 NIMF_ 15


SUBPRODUCTOS FORESTAIS E RESIDUOS


ROPVEG


EUTR – DILIXENCIA DEBIDA


ORDENACIÓN FORESTAL


LEI DO SOLO


NORMATIVA DE ENVASES


AGRUPACIÓNS FORESTAIS


FISCALIDADE DA MADEIRA