Subastilla Ourense (OU-PN-2023-17)

l Subastilla Ourense (OU-PN-2023-17) Pola urxencia do seu alleamento, o Servizo de Montes de Ourense realizará o 30 de xuño de 2023 ás 10 horas, unha poxa dun lote de madeira queimada de Pinus sylvestris, localizado no Parque Natural do Invernadoiro. Débese prestar...

Resumo Decreto 1055/2022

RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE LA NORMATIVA DE ENVASES Se ha publicado el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22690) que supone cambios importantes y obligaciones para...

Venta de madeira de chopo en Castro de Rey (Lugo)

l VENTA DE MADEIRA DE CHOPO (CASTRO DE REY – LUGO) Particular pon á venta madeira de chopo nunha parcela situada en Castro de Rey na parroquia de Santa Leocadia, con referencia catastral: 27010A105000010000QG A parcela ten unha superficie  aproximada de 7500 m2...